VšĮ „BALZEKAS TENNIS“ ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

Mes, – VšĮ „BALZEKAS TENNIS“, tvarkydami Jūsų – mūsų klientų ir kitų subjektų (tiekėjų, partnerių) asmens duomenis, suprantame, jog Jūsų asmens duomenų apsauga ir konfidencialumas Jums yra ypatingai svarbūs, todėl taikome griežtus reikalavimus Jūsų asmens duomenų apsaugai ir konfidencialumui išsaugoti, tuo pačiu užtikrinant operatyvų ir kokybišką tarpusavio bendradarbiavimą.

Siekdami užtikrinti atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) ir kitiems taikomiems teisės aktų reikalavimams, mes taikome visas būtinas ir pažangias technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones. Pabrėžiame, kad šios VšĮ „BALZEKAS TENNIS“ asmens duomenų privatumo politikos (toliau – Politika) sąlygos gali būti periodiškai keičiamos, atnaujinamos ir papildomos, siekiant užtikrinti kaip įmanoma aukštesnio lygio Jūsų asmens duomenų apsaugą bei mūsų teikiamų paslaugų kokybę.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

VšĮ „BALZEKAS TENNIS“ (toliau – Įstaiga arba Duomenų valdytojas) yra subjektas, kuris laikomas Jūsų Duomenų valdytoju. Įstaiga renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis Įstaigą įpareigoja atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Įstaigos teisėto intereso (tik jei Jūsų, kaip duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz. vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris ar kita). Kad Įstaiga galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, mums reikalingi Jūsų tam tikri asmens duomenys. Įstaiga surinks ir tvarkys Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui. Visų pirma, asmens duomenis naudojame siekdami sutekti teikiamas paslaugas, Jūsų prašymu teikti informaciją, susijusią su mūsų paslaugomis, todėl teikiant paslaugas, mums gali reikėti Jūsų duomenų žemiau nurodytais tikslais (pateikiamas nebaigtinis sąrašas):

Asmens duomenys Asmens duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenų tvarkymo pagrindas
Vardas ir pavardė Duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį, ją vykdyti dėl paslaugų teikimo, prekių pardavimo arba jų įsigijimo, apmokėti ir/arba pateikti apskaitos dokumentus (sąskaitą – faktūrą), vykdyti teisinius įpareigojimus nustatytus įstatymu.

 

BDAR 6 str. 1 dalies:

a) punktas – duomenų subjekto sutikimas;

b) punktas – sutarties vykdymas;

c) punktas – duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas;

f) punktas – teisėtas duomenų valdytojo interesas.

Asmens kodas Duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį, ją vykdyti dėl paslaugų teikimo, prekių pardavimo arba jų įsigijimo, apmokėti ir/arba pateikti apskaitos dokumentus (sąskaitą – faktūrą), vykdyti teisinius įpareigojimus nustatytus įstatymu. BDAR 6 str. 1 dalies:

a) punktas – duomenų subjekto sutikimas;

b) punktas – sutarties vykdymas;

c) punktas – duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas;

f) punktas – teisėtas duomenų valdytojo interesas.

Banko sąskaitos numeris ir banko sąskaitos rekvizitai Duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį, ją vykdyti dėl paslaugų teikimo, prekių pardavimo arba jų įsigijimo, apmokėti ir/arba pateikti apskaitos dokumentus (sąskaitą – faktūrą), vykdyti teisinius įpareigojimus nustatytus įstatymu. BDAR 6 str. 1 dalies:

a) punktas – duomenų subjekto sutikimas;

b) punktas – sutarties vykdymas;

c) punktas – duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas;

f) punktas – teisėtas duomenų valdytojo interesas.

Telefono numeris Duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį, ją vykdyti dėl paslaugų teikimo, prekių pardavimo arba jų įsigijimo, apmokėti ir/arba pateikti apskaitos dokumentus (sąskaitą – faktūrą), vykdyti teisinius įpareigojimus nustatytus įstatymu.

Duomenys taip pat tvarkomi, siekiant tobulinti Duomenų valdytojo ir Duomenų subjekto bendradarbiavimą, vykdant tiesioginę rinkodarą.

BDAR 6 str. 1 dalies:

a) punktas – duomenų subjekto sutikimas;

b) punktas – sutarties vykdymas;

c) punktas – duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas;

f) punktas – teisėtas duomenų valdytojo interesas.

El. pašto adresas Duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį, ją vykdyti dėl paslaugų teikimo, prekių pardavimo arba jų įsigijimo, apmokėti ir/arba pateikti apskaitos dokumentus (sąskaitą – faktūrą), vykdyti teisinius įpareigojimus nustatytus įstatymu.

Duomenys taip pat tvarkomi, siekiant tobulinti Duomenų valdytojo ir Duomenų subjekto bendradarbiavimą, vykdant tiesioginę rinkodarą.

BDAR 6 str. 1 dalies:

a) punktas – duomenų subjekto sutikimas;

b) punktas – sutarties vykdymas;

c) punktas – duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas;

f) punktas – teisėtas duomenų valdytojo interesas.

Mes galime rinkti ir kitą informaciją, kuri nėra nurodyta aukščiau. Jei tokius duomenis rinksime, apie tai jus informuosime papildomai.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO/SAUGOJIMO TERMINAI

Jūsų prašymą, raštą ar kitą užklausą bei su ją pateiktus bei susijusius duomenis mes tvarkome iki tol, kol išnagrinėsime Jūsų paklausimą, pateikiame atsakymą ir įvykdysime atitinkamus prašymus, o taip pat papildomą 1 metų terminą po atitinkamo prašymo įvykdymo.

Jeigu tarp Jūsų ir mūsų kyla teisminis ar kitokio pobūdžio tarpusavio ginčas arba yra tikimybė tokiam ginčui kilti ateityje, mes Jūsų duomenis saugosime ilgiau, t. y. tol, kol pasibaigs atitinkamo skundo, ieškinio pateikimo ar reikalavimo pateikimo senaties terminai ir/arba įsiteisės galutinis neskundžiamas sprendimas.

Pasibaigus šioje politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. Žemiau pateikiamas asmens duomenų tvarkymo terminų apibendrinimas:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Saugojimo terminas
Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teiki-mo/pardavimo ir/arba paslaugų arba prekių įsigijimo tikslu. 10 metų nuo paskutinio užsakymo įvykdymo, sutartinių santykių pabaigos
Tiesioginės rinkodaros vykdymas 3 metus nuo sutikimo dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais gavimo dienos

 

ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMO/TEIKIMO TREČIOSIOMS šALIMS SĄLYGOS

VšĮ „BALZEKAS TENNIS“ yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo pareigos klientų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba sutarčiai su klientu vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., bankams, kitoms finansinėms institucijoms ar partneriams.

Mes galime pateikti Jūsų duomenis pagalbiniams duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis Įstaigos, kaip duomenų valdytojo, vardu. Pagalbiniai duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami pagalbinius duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. Pateikiame duomenų tvarkytojų kategorijų sąrašą:

 • Mokesčių administratoriai;
 • Bankai ir kitos finansinės įstaigos – kurios padeda atlikti atsiskaitymo operacijas;
 • Partneriams, kurie yra susiję su Jums teikiamomis paslaugomis ar tiekiamomis prekėmis, užtikrinant, jog perduodami tik būtini duomenys;
 • IT infrastruktūros priežiūros ir apsaugos teikiančios bendrovės, kurios užtikrina naudojamų informacinių sistemų funkcionalumą ir apsaugą;
 • Kitoms šalims, kai tam yra teisinis pagrindas arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenis galime perduoti į trečiąsias šalis, siekdami įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį ar įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. Jei vadovaujantis teisės aktais tai bus būtina, mes kreipsimės į Jus dėl sutikimo, kad atitinkami duomenys būtų perduoti trečiąją valstybę.

Jei mes Jūsų duomenis į trečiasis šalis perduosime be Jūsų sutikimo, Jūs apie tai informuosime. Tokiu atveju mes užtikrinime, kad būtų taikoma viena iš žemiau nurodytų saugumo priemonių:

 • Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis sutarčių sąlygomis;
 • Duomenų siuntimo grupės įmonių atveju, taikomos įmonėms privalomos taisyklės;
 • Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus.

 

SLAPUKAI

Slapukas – tai nedidelis informacijos failas, kurį naudotojo įrenginyje (kompiuteryje, telefone ar planšetėje) naršyklė priima iš svetainės www.balzekastennis.lt (toliau – Svetainė), kurioje lankosi naudotojas ir išsaugo jo įrenginyje. Slapukai būna naudojami funkcionalumui pagerinti, reklamai, statistikai ir analizei (naudojami atskirti lankytoją bei darbo vietą, pateikti tinkamesnį turinį, rinkti informaciją analizuojant svetainės lankomumą, renkant statistinius duomenis). Kitaip tariant, slapukai leidžia svetainei prisiminti informaciją apie naudotojo naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus.

Slapukus galite tvarkyti ir (arba) ištrinti savo nuožiūra. Savo kompiuteryje galite ištrinti visus išsaugotus slapukus, o daugumoje naršyklių galite pasirinkti, kad slapukai nebūtų išsaugomi. Atminkite, kad išjungę slapukus, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios taip pat būtinos interneto svetainių veikimui. Jei norite gauti daugiau informacijos apie slapukus, apsilankykite svetainėje www.aboutcookies.org, kurioje pateikta detalesnė ir nepriklausoma informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus naršyklės parametrų skiltyje ir kaip pašalinti Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus.

Svetainėje gali būti naudojami tokios slapukų rūšys:

Slapuko pavadinimas Slapuko tipas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
laravel_session Būtinieji Saugo statusą, ar vartotojas yra prisijungęs ar tik svečias. Iš kart 1 diena
XSRF-TOKEN Būtinieji Apsauga nuo “corss-site request forgery”. Būtina apsaugoti vartotoją ir tinklapį Iš kart 1 diena
cookies-accepted Būtinieji Saugo pasirinkimą apie leidimą rinkti informaciją Pasirinkus privatumo politiką Sesija
cookies-declined Būtinieji Saugo pasirinkimą apie draudimą rinkti informaciją Pasirinkus privatumo politiką Sesija
_ga Nebūtinieji Saugo naršymo informaciją Tik pasirinkus, jog sutinkate su slapukų rinkimu 2 metai

 

DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

Atsižvelgiant į tai, kad mūsų Įstaiga siekia apsaugoti Jūsų, kaip duomenų subjekto interesus ir Jūsų asmens duomenų apsaugą, Mūsų asmens duomenims tvarkyti Įstaiga įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Įstaigos vykdoma asmens duomenų saugumo ir konfidencialumo užtikrinimas, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite:

 • Teisę susipažinti su duomenimis

Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar su jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei taip, turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir informacija.

 • Teisę reikalauti ištaisyti ir ištrinti duomenis

Jūs turite teisę reikalauti, kad be nepagrįsto delsimo būtų ištaisyti klaidingi su jumis susiję asmens duomenys, ir, jei reikia, prašyti papildyti neišsamius asmens duomenis. Taip pat turite teisę reikalauti, kad su jumis susiję asmens duomenys be nepagrįsto delsimo būtų ištrinti dėl kurios nors iš BDAR 17 straipsnyje nurodomų priežasčių, pvz., jei duomenys nebėra būtini numatytam tikslui.

 • Teisę apriboti duomenų tvarkymą

Jūs turite teisę prašyti, kad jūsų duomenų tvarkymas būtų apribotas, jei tai atitinka kurį nors iš BDAR 18 straipsnyje nurodomų atvejų, pvz., jei nesutikote su jūsų duomenų tvarkymu.

 • Teisę į duomenų perkeliamumą

Tam tikrais atvejais, nurodomais BDAR 20 straipsnyje, jūs turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu nuskaitomu formatu, arba reikalauti perduoti duomenis kitai trečiajai šaliai.

 • Teisę nesutikti

Jūs turite teisę dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą (duomenų tvarkymas teisėtais tikslais). Duomenų valdytojas nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Jūs, kaip duomenų subjektas, norėdami pasinaudoti šia teise, prašome mums pateikti rašytinį prašymą šioje politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Tuo atveju, jei manote, kad Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai, pažeisdami taikomų teisės aktų reikalavimus, raginame kreiptis tiesiogiai į mus, išdėstyti savo nusiskundimus, kuriais remiantis galėtume rasti bendrą kompromisą ir kilusio ginčo sprendimo būdą. Vis dėlto, jei Jūsų netenkins mūsų pastangos esamą situaciją išspręsti taikiai ir kaip įmanoma operatyviau, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – Inspekcija), adresu: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštu: ada@ada.lt arba per Inspekcijos elektroninių paslaugų teikimo portalą.

 

KONTAKTINIAI DUOMENYS

Jeigu norite daugiau sužinoti apie Įstaigos taikomas asmens duomenų apsaugos politiką, turite nusiskundimų arba norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, prašome kreiptis į VšĮ „BALZEKAS TENNIS“ telefonu Nr. +370 681 49989, el. paštu info@balzekastennis.lt arba paštu adresu Vilties g. 11, Kuprioniškės, Vilniaus r. sav.

 

POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Naujausios šios Politikos versijos data: 2022-12-19